توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار ۲۳ اسلاید

 

فهرست مطالب:

طرح مساله
هدف تحقیق، سوال پژوهش، ساختار تحقیق
توسعه پایدار: تعریف و اصول  
فضاهای زیرزمینی: تعاریف و ویژگیها
فضاهای زیرزمینی: سوابق ایرانی و جهانی
فضاهای زیرزمینی: علل و ضرورتها در دوره های گذشته و معاصر
فضاهای زیرزمینی:  دسته بندی گیدئون گولانی از فضاهای زیرزمینی
ویژگیها و فواید
سوابق موفق ایرانی
سوابق موفق جهانی
طرح های مفهومی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و ماخذ